Młodzieżowa Rada Bursy

1. W bursie działa Młodzieżowa Rada Bursy (MRB), która jest organem przedstawicielskim wszystkich jego mieszkańców.
2. MRB tworzą reprezentanci ogółu mieszkańców bursy wybierani w głosowaniu na okres jednego roku.
3. Na początku każdego roku szkolnego wychowankowie każdej grupy w wyborach tajnych i bezpośrednich wybierają spośród siebie przedstawicieli.
4. Przedstawiciele tworzą zarząd Rady, który wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę.
5. Skład zarządu Rady może być w ciągu roku wymieniany lub uzupełniany
6. Prace MRB nadzoruje odpowiedni wychowawca, wybrany jako opiekun.
7. Do zadań MRB należy :
a) zgłaszanie opinii i wniosków dotyczących działalności bursy
b) branie czynnego udziału w realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych oraz zgłaszanie opinii i wniosków odnośnie tej działalności
c) koordynowanie samorządowej działalności bursy w dziedzinach takich jak: samopomoc koleżeńska w nauce, organizacja czasu wolnego (sport, kultura, rozrywka)
d) rozstrzyganie sporów, wnioskowanie o wyróżnienia i nagrody
e) reprezentowanie opinii mieszkańców bursy wobec wychowawców oraz dyrektora bursy
f) stawanie w obronie praw i godności wychowanków
g) współpraca z Radą Pedagogiczną
h) aktywne uczestnictwo w życiu bursy- współdecydowanie w sprawach ważnych dotyczących mieszkańców oraz współtworzenie zasad obowiązujących w bursie
i) inicjowanie i przeprowadzanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców bursy
j) organizacja pomocy dla wychowanków będących w trudnej sytuacji losowej
k) redagowanie kroniki bursy
8. Zarząd Rady konsultuje i uzgadnia program swej działalności z opiekunem, a pod koniec kadencji przedstawia sprawozdanie ze swej działalności opiekunowi i ogółowi mieszkańców bursy.
9. Kandydaci do MRB muszą charakteryzować się kulturą osobistą, nienagannym zachowaniem, zaangażowaniem i umiejętnością pracy w zespole.
10. Wychowanek, w stosunku do którego została zastosowana kara nagany, nie może pełnić żadnej funkcji w Młodzieżowej Radzie Bursy.

24 thoughts on “Młodzieżowa Rada Bursy

 1. Pingback: icf
 2. Pingback: Lincoln Georgis
 3. Pingback: Reba Fleurantin
 4. Pingback: Lila Lovely BBW
 5. Pingback: domain
 6. Pingback: moisturize foot
 7. Pingback: valentines gift
 8. Pingback: xxxx
 9. Pingback: 9xflix com
 10. Pingback: free video
 11. Pingback: 123 movies
 12. Pingback: Click Here
 13. Pingback: Click Here
 14. Pingback: Click Here
 15. Pingback: Click Here
 16. Pingback: Click Here
 17. Pingback: Click Here
 18. Pingback: Click Here
 19. Pingback: Click Here

Dodaj komentarz