RODO

Administratorem Danych Osobowych są Iwona Stanek, Monika Stanek oraz Magdalena Wojciechowska właścicielki Niepublicznej Bursy w Inowrocławiu.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza z ustawy o systemie oświaty i rozporządzeń wydanych w jej wykonaniu, a także w celu podejmowania akcji informacyjnych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku placówki.

  1. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom, chyba że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.
  2. Przetwarzać będziemy dane w zakresie: Imię, Nazwisko, wizerunek oraz ciasteczka przeglądarki aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
  3. Niniejsza informacja ważna jest od dnia 25.05.2018 i może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana.

Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan przysługuje prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych jeśli usunięcie jest technicznie możliwe,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  6. do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych
Jerzy Kwiatkowski   tel. 608533366   e-mail: bursa_inowroclaw@op.pl