Projekty UE

Niepubliczna Bursa Spółka Cywilna Monika Stanek Magdalena Wojciechowska w Inowrocławiu otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałanie

1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Schemat: Projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19